Бесплатна достава за сите нарачки над 1200 денари. Доставата се врши за 2-3 работни денови.

Политика на приватност

Политика на приватност

 

Користиме информации собрани од комуникација со Вас и со другите клиенти, како и од трети
лица кои ни помагаат да ја постигнеме нашата цел -да ви обезбедиме највисок квалитет на
производите и на услугите.

Ние го почитуваме правото на приватност на нашите посетители на нашата веб страна и ја
признаваме важноста на заштитата на собраните информации за нив. За таа цел, воспоставивме
процедури за да овозможиме обработка на Вашите лични податоци на одговорен начин.

Со оваа политика на приватност Ве информираме за
-Видот на материјалот што го собираме и како го собираме;
– За причините зошто го собираме и го користиме;
-За Вашите права и избори во врска со нашата употреба на Вашите податоци;
– За тоа како ги обработуваме Вашите податоци и со кого може да се споделат;
и колку долго ги чуваме Вашите податоци итн.
Ве молиме, прочитајте ја внимателно.

1. ДЕФИНИЦИИ:

По дефиниција, личните податоци претставуваат какви било информации во врска со физичко
лице кое е идентификувано или може да се идентификува. Препознатливо лице е лице кое може
да се идентификува директно или индиректно, конкретно, со повикување на карактеристики
какви што се: име, идентификациски број, податоци за локација, идентификатор преку интернет
или еден или повеќе фактори специфични за физичкиот, психолошкиот, генетскиот, менталниот,
економскиот, културниот или социјалниот идентитет на таа физичка личност.

Под терминот „обработка“, подразбираме какво било дејство или збир на активности извршени
врз личните податоци или врз множества лични податоци, автоматски или не, како што се:
собирање, снимање, организирање, структурирање, складирање, адаптирање или
модификување, пребарување, консултација, употреба, откривање со пренесување, ширење или
на друг начин ставање на располагање, усогласување или комбинирање, ограничување, бришење
или уништување.

2. Кој ги контролира податоците?

Актифф доо ги одредува целта и методот на обработката на Вашите лични податоци. Во
согласност со законската обврска, контролорот на личните податоци е правно одговорен за
чувањето и за употребата на личните податоци во компјутерот или во печатените бази на
податоци (датотеки).

Податоци за контакт:

„АКТИФФ “ ДОО Скопје

Скопје, „Босна и Херцеговина “ бр.7а
ЕДБ 4030004513747

info@actiffonline.com.mk
Back to top

The ultimate make-up shop page brings you everything you need

Filter by attribute